Complete versie persbericht gemeente 30-10-2018

geplaatst in: Nieuws | 0

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 18/10/2018

Onderwerp:
Beschikbaar stellen gereserveerde middelen aanpassing rijksweg N34

1. Aanleiding
Op het paralleltracé van de N34, tussen Borger, Ees, Odoorn, Klijndijk en Emmen-Noord,
spelen diverse verkeersaspecten. Een aantal verkeersaspecten zijn aan het licht gekomen door
meldingen van aanwonenden (o.a. Odoornerstraat te Ees) en het nader uitwerken van de
consequenties van de provinciale projecten “Odoorn-Exloo” en “aansluiting Slenerweg”. Het is
wenselijk om daar waar mogelijk deze verkeersaspecten op te pakken.
2. Wettelijk of beleidskader
In de reserves is een post “reserve aanpassing rijksweg N34” opgenomen. Met behulp van deze
post kunnen enkele verkeersaspecten rondom de N34 aangepakt worden.
3. Beoogd resultaat
Het doel is om uiteindelijk het gehele paralleltracé beter in te richten. Aangezien er ook
verkeersaspecten afhankelijk zijn van uitspraken in het nog vast te stellen GVVP worden eerst de
verkeersaspecten opgepakt die een directe relatie hebben met de provinciale projecten (Ees-
Exloo-Odoorn). Tijdens het bedenken en uitwerken van mogelijke maatregelen zal het bedrag
van €131.000 uit de “reserve aanpassing rijksweg N34” als taakstellend budget meegenomen
worden. Gezien de hoogte van dit budget zullen sobere doch doelmatige oplossingen bedacht
moeten worden.

Veel gebruikte termen in onderstaande toelichting zijn GOW en ETW. GOW staat voor
Gebiedsontsluitingsweg. Dit type weg is bedoeld om een bepaald gebied of stad/dorp te
ontsluiten. Bij een GOW horen maximum snelheden van 80 (buiten de bebouwde kom) en 50
km/u (binnen de bebouwde kom). ETW staat voor Erftoegangsweg. Een ETW is een weg van
de laagste categorie. Bij de ETW’s horen maximum snelheden van 60 (buiten de bebouwde kom)
en 30 km/u (binnen de bebouwde kom).

Borger-Ees
Tussen de bebouwde kommen van Borger en Ees is afgelopen jaar een 60 km/u-zone ingevoerd.
Hiermee wordt het verkeer uit Borger gestimuleerd om bij Borger de N34 op te gaan en Ees te
ontzien. In navolging van dit besluit zal de asmarkering verwijderd moeten worden. Afhankelijk
van de wegcategorie die in het GVVP aan deze weg gekoppeld zal worden (ETW A of ETW B)
zal al dan niet kantmarkering aangebracht moeten worden.
Bebouwde kom Ees
In het kader van het GVVP zal een keuze gemaakt moeten worden of geheel Ees wel of geen 30
km/u-zone moet worden. Op dit moment is de verkeerskundige voorkeur om wel 30 km/u in te
gaan voeren (het ligt tussen 2 60 km/u-zones in en het zal stimuleren dat verkeer uit Borger daar
al de N34 op rijdt). Dit is nog afhankelijk van politieke besluitvorming omtrent het GVVP.
Ees-aansluiting N34 Exloo (buiten de bebouwde kom)
Dit project heeft de provincie Drenthe uitgevoerd conform afspraken die voor de aanleg met de
gemeente en aanwonenden zijn gemaakt. Nu blijkt dat de aanwonenden (terecht, aangetoond met
een meting) last hebben van zeer hoge snelheden van het verkeer op deze weg. Het is daardoor
wenselijk om het begin van de 60 km/u-zone duidelijker te maken en om snelheidsremmende
maatregelen te nemen ter hoogte van de woningen aan deze weg. Mogelijke ideeën moeten nog
met aanwonenden besproken worden en zijn afhankelijk van beschikbaar budget. Hieronder 2
mogelijkheden.
• De 60 km/u-zone begint nu tussen de rotonde N34 en de parallelweg. Het verkeer dat
vanaf deze rotonde komt is bezig met het verkeer op de parallelweg waardoor het bord
60 km/u-zone vaak over het hoofd wordt gezien. Als de 60 km/u-zone pas begint op de
parallelweg richting Ees valt het begin van deze zone beter op.
• Een plateau wordt door veel partijen (landbouwverkeer, hulpdiensten, openbaar vervoer,
omwonenden (kans op geluids-/trillingsoverlast) als minder wenselijk gezien. Echter, om
de hoge snelheid uit het verkeer te halen op het stukje bebouwing bij Camping 7
Heuveltjes (ook op rustige momenten) is de enige oplossing het aanbrengen van een
plateau. Als aan beide zijden van het stukje bebouwing een plateau wordt gerealiseerd
wordt het verkeer ontmoedigd om met hoge snelheid deze bebouwing te passeren.

Uit overleg met de provincie Drenthe bleek dat het project voor de provincie Drenthe is
afgerond. De financiering van eventuele maatregelen is daarom een zaak van de gemeente
geworden. Wel wordt de mogelijkheid onderzocht dat de uitvoering meegenomen wordt met de
provinciale werkzaamheden tussen de Hoofdstraat Exloo en Odoorn. De gemeente moet dan
wel de kosten van de maatregelen betalen, maar deze zullen in dat geval waarschijnlijk goedkoper
uitpakken doordat het meelift in een groot project.

Risico’s
Er zijn verschillende risico’s bij het nader uitwerken van te nemen maatregelen:
– Er zijn onvoldoende financiële middelen om een sober doch doelmatige verkeerskundige
visie te realiseren
– Wensen van aanwonenden passen niet in een sobere doch doelmatige verkeerskundige
visie
– Wensen van aanwonenden passen wel binnen een verkeerskundige visie, maar niet binnen
beschikbaar budget
Aangezien er gewerkt wordt met een taakstellend budget zullen er, mocht blijken dat van
bovenstaande sprake is, uiteindelijk keuzes gemaakt worden in wat wel en wat niet uitgevoerd kan
worden. Dit zal mede afhankelijk zijn van onder andere mogelijke financiële voordelen door het
werk in 2019/2020 mee te laten nemen in de werkzaamheden van de provincie Drenthe.
Kosten, baten en dekking
In de post “reserve aanpassing rijksweg N34” zit €131.000. Dit bedrag zal als taakstellend budget
dienen bij het zoeken naar oplossingen. Het investeren van dit bedrag zal de verkeersveiligheid in
de gemeente Borger-Odoorn ten goede komen.
Communicatieve aspecten
Er zullen diverse overleggen plaatsvinden met de provincie Drenthe, aanwonenden en de
dorpsbelangen van Ees, Odoorn en Klijndijk. De betreffende partijen zullen te zijner tijd hier
uitnodigingen voor ontvangen. In deze overleggen zullen de mogelijkheden en wensen besproken
worden. Daarnaast zal in het kader van verwachtingsmanagement ook duidelijk gecommuniceerd
worden dat de gemeente werkt met een taakstellend budget voor meerdere deeltracés.
Uitvoering en evaluatie
In het najaar 2018 zullen overleggen plaatsvinden met de diverse betrokken partijen (zie
communicatieve aspecten). De uit te voeren maatregelen die hieruit voortvloeien zullen in 2019
of 2020 (afhankelijk van de provinciale planningen).

GEMEENTERAAD
Onderwerp: Beschikbaar stellen gereserveerde middelen aanpassing rijksweg N34
Registratienummer: 18.02006
De raad van de gemeente Borger-Odoorn;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 18.01965;
gelet op de diverse verkeersaspecten die spelen op het paralleltracé Borger-Ees-Odoorn-Klijndijk;
BESLUIT:
De middelen “reserve aanpassing rijksweg N34” (€131.000) beschikbaar te stellen.
Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 18-10-2018.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Borger-Odoorn,
de locogriffier, de voorzitter,
E. Gringhuis mr. J. Seton